Technické parametre
Najväčšia ponuka sklobetónových tvárnic a doplnkového sortimentu.

Technické parametre

Pre detajlné technické a realizačné info si prosím stiahnite Technický manuál vo forme PDF (2,7MB)

Video znázorňujúce stavbu steny si prosím stiahnite tu vo forme WMV (3,6MB)


Ďaľšie výrobky a materiály nutné k prevedeniu sklobetónovej konštrukcie

Kamenivo musí byť čisté, ostrohranné a nesmie obsahovať viac než 2 % hlinitých alebo ílovitých prímesí. Pre stenové a okenné konštrukcie sa používa drobné kamenivo (štrkopiesok 0 – 4 mm).

Voda použitá k betónovej zmesi nesmie byť agresívna, nesmie obsahovať škodlivé zlúčeniny (prírodné, umelé a hlavne nie vody ktoré by obsahovali škodlivé soli). Rovnakým podmienkam musí vyhovovať aj voda ktorá sa používa na kropenie betónu pri jeho trnutí.

Ako oceľová výstuž pre okná a steny sa používajú tyče kruhového prierezu o priemere do 8 mm. Pre stropy, strechy a klenby do 10 mm. Vystužené prúty nesmú byť na povrchu znečistené hlinou, mastnotou a inými nečistotami. Oceľová výstuž musí byť vo všetkých kríženiach spojená (napr. viazacím drôtom). Vhodné je použitie ocelovej výstuže zo zvýšenou odolnosťou voči korózii.

Dištančné vložky sa používajú pre rovnomerné dodržanie špár.

Konštrukčné zásady

 • Sklobetónové konštrukcie nie sú v žiadnom prípade nosné, nesmú byť nikdy zaťažované tlakmi s okolných konštrukcií. Sklobetónové konštrukcie musia byť úplne oddelené od okolných konštrukcií dilatáciou. Ďaľším dôvodom k použitiu dilatácie je tá skutočnosť že hlavne vonkajšie sklobetónové konštrukcie sú zahrievané pôsobením slnečného svitu a tak dochádza k predlžovaniu konštrukcií. Bez dilatačných špár nemá konštrukcia možnosť rozpínania a potom popraská. Maximálna veľkosť dilatačného celku je 6 x 6m.
 • Sklobetónové konštrukcie sa nesmú vykonávať pri teplotách nižších než +5 °C. Sklobetónové steny musia byť uložené aspoň na dvoch protiľahlích stranách tak aby bolo zaistené prenesenie síl pôsobiacich kolmo na plochu konštrukcie. Dilatačné a klzné špáry sa musia utesniť proti vniknutiu vlhkosti trvalé pružnými (silikónovými) tmelmi. Dilatačná špára nesmie byť prekrytá omietkou. Steny zo sklenených tvárnic majú z pravidla vystužený obvodový rámček šírky 35 – 100 mm. Tento musí byť vystužený 2 prútmi kruhovej ocele priemeru min. 6 mm. U vystužených stien musí byť vystužená najmenej každá tretia špára. U jednosmerne pnutých stien sa pridáva priečna roznášacia výstuž. Je nutné dbať na dokonalé obalenie výstužných prútov maltou.
 • Pozdĺžne fasádne okná ktorých výška je najviac 2,5 m sa musia rozdeliť dilatačnými špárami na menšie časti max. 6 m dlhé.
 • Zvislé schodiskové okná ktorých šírka je max. 2,5 m je nutné po výške predeliť vodorovnými betónovými alebo oceľovými nosníkmi vzdialenými od seba max. 6 m. Ak je šírka väčšia ako 2,5 m musí sa okno zo statických dôvodov rozdeliť zvislými betónovými alebo oceľovými nosníkmi.
 • Špáry sklobetónových stien a okien tj. medzery medzi sklenenými tvárnicami, vyplňované cementovou maltou alebo betónovou zmesou, sú minimálne 8 mm a max. 30 mm.
 • Jednoducho zakrivené steny sa pravidelne rozdelia zvislými dilatačnými špárami na max. 6 m pole. U viacnásobne zakrivených stien sa dilatačné špáry spravia v bodoch zmeny krivosti.

Dištančné vložky medzi sklenné tvárnice

Dištančné vložky ( krížiky ) zaručujú dokonalú vzdialenosť 10 mm medzi sklenenými tvárnicami a to vo vertikálnom aj horizontálnom smere.

Ďaľšie výhody dištančných vložiek

 • urýchľujú stavbu
 • umožňujú uloženie tvárnic na sucho - kontrolu rozmerov steny pred použitím malty.
 • zaručujú dokonalé vertikálne a horizontálne posadenie tvárnic. Vylučujú „plávanie malty“.
 • Nepodliehajú korózií vo vlhkom prostredí ako napr. vo sprchách alebo kuchyniach.

Dištančné vložky možno použiť

 • v prípade styku štyroch tvárnic bez akejkolvek úpravy
 • v rohoch steny po odstránený čelných doštičiek a dvoch nožičiek na každej strane
 • v mieste styku steny s murivom alebo stropom po odstránení čelných doštičiek a jednej nožičky na každej strane

Technické vlastnosti - Vetroarredo

Je veľmi ťažké zrovnávať sklenenú tvárnicu s inými podobnými materiálmi, no ak zoberieme do úvahy jednotlivé technické vlastnosti je možné previesť konfrontáciu. Napríklad pokiaľ porovnávame sklenenú tvárnicu s dvojsklom, majú podobnú svetelnú priepustnosť, ale čo sa týka tepelnej a zvukovej izolácie, má sklenená tvárnica oveľa priaznivejší výsledok. Pokiaľ porovnávame tepelnú a zvukovú izoláciu VETROARREDA so stenou postavenou klasickými murovacími materiálmi, sú tieto hodnoty takmer identické.

VETROARREDO má teda veľa technických vlastností, ktoré z nej robia jedinú svojho druhu vďaka týmto výhodám:

 • tepelná izolácia, ktorá sa stáva dôležitým faktorom v každodennej snahe o zníženie energetickej spotreby
 • výborné zvukovo izolačné vlastnosti
 • zníženie kondenzácie pomáha zabrániť roseniu skiel a vlhkosti na stenách
 • protipožiarna odolnosť umožňuje realizáciu stavieb s určitým štandardom istoty
 • vysoká odolnosť proti kyselinám v agresívnych prostrediach
 • odolnosť proti námrazám umožňuje vonkajšie použitie v rôznych klimatických podmienkach
 • vysoká mechanická odolnosť umožňujúca realizáciu horizontálnych a vertikálnych zostáv
 • ľahká a ekonomická údržba - absolútna hygiena
 • transparentnosť umožňujúca prirodzené osvetlenie prostredia s oddelením od exteriéru.

Kamenivo

Pre stavby stropov, striech, klenieb, kopulí a pre obvodové rámy okien a stien je veľkost zrn kameniva závislá na rozmeroch konštrukcie (maximálna veľkosť zrna je rovná 2/3 vzdialenosti výstužných prútov medzi sebou, príp. vzdialenosti prútov od tvárnice ).

Rýchlotuhnúca malta

Rýchlotuhnúca malta je vhodná pre ručné murovanie sklobetónových stien.

Zloženie:
 • spojivo
 • piesok zrnitosti 0 – 2 mm
 • prísady
Vlastnosti výrobku:
 • sypká hmotnosť suchej malty 1900 kg/m3
 • spotreba vody na 25 kg zmesi 2,7 l
 • pevnosť v tlaku stvrdnutej malty min. 12 MPa

Výhody a prednosti výrobku - Požiarna odolnosť sklobetónových konštrukcií

Výrobok je pravidelne skúšaný predovšetkým v najpredávanejšom a najžiadanejšom sortimente, t.j. rozmer 190x190x80 mm v dezéne „W“. Skúška bola vykonaná podľa skúšobného predpisu pre stanovenie požiarnej odolnosti zasklených konštrukcií ZP – 6/95 ako skúška konštrukcie hodnotená podľa kritéria celistvosti (E). Toto kritérium celistvosti je označované v norme DIN písmenom G. Skúška bola vykonaná v skúšobni PAVÚS Praha vo Veselí nad Lužnicí, v stenovej skúšobnej peci vnútorných rozmerov 3000x3000x1300 mm. Stena zo sklenených tvárnic typu 190x190x80 mm vzor „W“ mala rozmer 2700x2700 mm a bola postavená v súlade s normou ON 73 3205 „Sklobetonárske práce“ v murive z plynosilikátových tvárnic. Pri skúške nebolo prekročené kritérium celistvosti po dobu 60 minút, stena teda vyhovuje klasifikácii E60. Skúška je podrobne popísaná v protokole PAVÚS Praha pod číslom Y-1.057-96.

Požiarna odolnosť sklobetónových konštrukcií - hodnotenie odolnosti požiarnej sklobetónovej steny podľa medzných stavov EW (t)

Hustota tepelného toku W (t) sa určí z priemerných teplôt podľa konkrétnych projektových požiadaviek objednávateľa. Požiarna odolnosť EW (t) sa určuje pre konkrétne prípady, pričom hodnota nesmie prekročiť časť porušenia celistvosti. Pri hodnotení podľa medzných stavov EW (t) je dôležité preukázať, že naakumulované teplo požiarnou stenou neohrozí osoby počas evakuácie a nerozšíri požiar.
Osoby počas evakuácie nie sú ohrozené pokiaľ hustota tepelného toku dopadajúca na unikajúce osoby nie je vyššia ako 10 kW/m2 po dobu 5 sekúnd (rýchlosť pohybu osôb 0,5 m/s). Pokiaľ sú unikajúce osoby vystavené tepelnému toku po dobu dlhšiu ako 5 sekúnd, nesmie byť hustota tepelného toku vyššia ako 2,95+0,02 (55-t) 1,5 kW/m2, kde t je doba.

Stavebná konštrukcia zo sklenených tvárnic typ 1908, 1910, 2412, 2424 spĺňa požadované hodnoty normy na požiarnu odolnosť obvodových stien nezaisťujúcich stabilitu objektu alebo jeho časti z vnútornej strany ako:
 • požiarne uzatvorené plochy pre obvodové steny ohraničujúce požiarne úseky s max. II stupnom požiarnej bezpečnosti požiarneho úseku.
 • požiarne čiastočne otvorené plochy pre obvodové steny ohraničujúce požiarne úseky s max. IV stupnom požiarnej bezpečnosti požiarneho úseku.
 • požiarne otvorené plochy pre obvodové steny ohraničujúce požiarne úseky s max. VI stupňom požiarnej bezpečnosti požiarneho úseku.

Zásady konštrukcného riešenia

 • steny zo sklenených tvárnic nesmú byť zatažené, okrem vlastnej hmotnosti, žiadnym iným vonkajším statickým zaťažením.
 • Vo všetkých vodorovných a zvislých špárach musí byť uložená oceľová výstuž 1 x 6 mm, prakticky bola overená možnosť vkladať armovanie iba do každej tretej špáry dvojice drôtov.
 • Vo všetkých vodorovných a zvislých okrajových spárach musí byť uložená oceľová výstuž 2 x 6 mm.
 • V miestach kríženia musí byť oceľová výstuž vzájomne pevne spojená viazacím drôtom alebo privarením.
 • Dilatačné špáry medzi okrajovými pásmi a ohraničujúcou stenou (stena, betón) musia byť prevedené z minerálne vláknitých dosiek hrúbky min. 15 mm
 • Okrajový betónový pás sklenených tvárnic musí byt zapustený najmenej 40 mm do obvodovej steny
 • Ohraničujúce konštrukcné steny musia byť hrúbky min. 240 mm. V prípade menšej hrúbky steny je potrebné zaistiť uloženie výplne zo sklenených tvárnic prídavnou konštrukciou (oceľový alebo železobetónový rám) a posúdiť stabilitu.Svetlo

Svetlo, ktoré prichádza do interiéru sklenenou tvárnicou je mäkké, stabilné a uniformné. Svetelná priepustnosť čírych tvárnic je pri kolmo dopadajúcom svetelnom toku cca 80 %. Zodpovedá teda normálnemu dvojsklu. Pri farebných tvárniciach sa pohybuje priepustnosť medzi 50 – 70 %, podľa farby a jej sýtosti.Pri stenách a oknách z tvárnic môžeme podčiarknuť vynikajúcu funkciu spojenia medzi tvárnicami. Toto spojenie slúži ako určitý regulátor množstva tepla vneseného do interiéru.Zvuk

Tvárnica je vynikajúci hlukový izolačný materiál, ktorý zároveň umožňuje požadovaný prestup svetla. Nemožno nájsť lepší materiál tohto druhu. Napríklad hluk z rušnej ulice je zredukovaný tvárnicami na prostredie kludnej pracovne pri 125 Hz a na strednú hladinu pri frekvenciách 2000 Hz. Preto je použitie tvárnic doporučované v oblastiach s vysokou úrovňou hluku, ako sú továrne, rušné ulice, letiská a pod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kondenzácia

Vysoký koeficient tepelnej izolácie poskytuje aj vynikajúcu ochranu proti kondenzácii vody na povrchu. Napríklad pri teplote 20 stupňov v miestnosti a pri relatívnej vlhkosti 60 % sa na povrchu neprejaví žiadna kondenzácia až do teploty cca –3 °C. Obrázok poskytuje odpovede na zistenie rosného bodu za rôznych podmienok.

Kontakt

Tel.: 00421/2/ 6353 5333
Tel.: 00421/2/ 6285 0505
Fax: 00421/2/ 6353 5332

Povedali o Nás

Thank you for your cooperation a support.


Evárd Szabó - Szerkezet KFT.