Glassfix
Najväčšia ponuka sklobetónových tvárnic a doplnkového sortimentu.

Glassfix

MUROVACIA a ŠKÁROVACIA MALTA na sklobetónové tvárnice.
 

Použitie Malta je určená pre ručné zhotovenie murovacej malty do vnútorného aj vonkajšieho prostredia na všetky druhy sklobetónových tvárnic.
Technické údaje Maximálna veľkosť zrna:0,06 mm

Pevnosť v tlaku (po 28 dňoch) trieda M5:6,3 N/mm2

Obsah chloridov: 0,01% Cl

Pevnosť v ťahu pri ohybe (po 28 dňoch): 2,3 N/mm2

Reakcia na oheň: A1

Kapilárna nasiakavosť: ≤ 0,40 kg/m2.min0,5

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,34 W/m.K

Faktor difúzneho odporu μ: 12

Objemová hmotnosť suchej malty: (1320±50) kg/m3

Spotreba Spotreba vody: 5,5-6 l/bal.

Na 1 m2/25 ks  sklobetónových tvárnic pri rozmere 19 x 19 x 8 cm a spare 10 mm+ obojstranne sparovanie  je spotreba malty: 18 - 20 kg/m2

Balenie Balené: 25 kg vrece

Paleta: 48 ks/ 1200 kg

Čiarový kód 8588003723024
Zloženie Murovacia malta sa skladá z cementu, kameniva a chemických prísad, ktoré zlepšujú úžitkové vlastnosti a spracovateľnosť malty.
Návod na použitie Obsah balenia nasypte do čistej nádoby, v ktorej budete maltu rozmiešavať. Postupne primiešavajte vodu až na požadovanú konzistenciu. Dôkladne premiešajte po dobu 5 – 7 minút. Po premiešaní musí odstáť 10 minút. Následne opäť premiešať a aplikovať podľa technologického postupu. Na miešanie je vhodné použiť aj samospádovú miešačku. Čerstvá malta sa nanáša ručne. Dodatočné pridávanie kameniva a prísad do malty je zakázané!
Dôležité upozornenie Teplota prostredia, materiálu a podkladu musí byť pri spracovaní a počas tuhnutia min. 5 °C.
Pri výrobe mált v podmienkach s teplotami nad 20 °C nesmie byť teplota čerstvej malty vyššia ako 35 °C.
Spôsob skladovania Malta sa dodáva vo vreciach uložených na paletách. Musí sa skladovať v neporušených obaloch. Záručná doba výrobku je 6 mesiacov od dátumu výroby. Dátum výroby je vyznačený na obale alebo na dodacom liste. Skladujte pri teplote min. 5 °C. Skladujte mimo dosahu detí!
Zabezpečenie kvality Kvalita výrobku je priebežne sledovaná podnikovým laboratóriom.
Bezpečnosť a hygiena práce, ekológia Na výrobok sa vzťahuje zákon č. 163/2001 Z.z. o chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov.
Pokyny pre prvú pomoc Maltová zmes obsahuje cement a alkalicky reaguje s vodou. Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku. Pri kontakte s pokožkou je treba postihnuté miesto dôkladne umyť čistou vodou a mydlom. Potom ošetriť vhodným regeneračným krémom. Pokiaľ dráždenie pokožky neprestane alebo v prípade silného nadýchania prachu, treba vyhľadať lekársku pomoc. Pri zasiahnutí očí ich treba ihneď dôkladne vypláchnuť čistou vodou a vyhľadať lekársku pomoc. Pri požití treba vypiť cca. 0,5 l pitnej vody a vyhľadať lekársku pomoc.
Záverečné ustanovenia Všetky údaje sú spracované podľa platných noriem a skúseností. Sú založené na najnovších technických poznatkoch. Výrobca si vyhradzuje právo urobiť zmeny založené na budúcich nových poznatkoch a zmeny zodpovedajúce novým technickým normám.

Kontakt

Tel.: 00421/2/ 6353 5333
Tel.: 00421/2/ 6285 0505
Fax: 00421/2/ 6353 5332

Povedali o Nás

Firma Sklobetón bola pre nás vždy dôveryhodným partnerom.


Karol Pánis / PRESPOR spol.s.r.o.